DOKUMENTI

Na osnovu članka 18. Statuta Zajednice amterskih kulturno umjetničkih djelatnosti Karlovačke županije,  na Redovnoj skupštini ZAKUD-a Ka. županije, održanoj dana 17. ožujka 2016., donesen je:

POSLOVNIK O RADU IZBORNE SKUPŠTINE ZAJEDNICE AMETRSKIH KULTURNO UMJETNIČKIH DJELATNOSTI KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Članak 1.

Ovim Poslovnikom uređuje se način rada Izborne Skupštine ZAKUD-a Karlovačke županije (u daljnjem tekstu: Skupština), te prava i obveze osoba koje sudjeluju u radu Skupštine

Članak 2.

Članovi Izborne Skupštine ZAKUD-a (u daljnjem tekstu: Skupština) utvrđuju dnevni red na početku rada Skupštine.

Skupština pravovaljano odlučuje ako je prisutno nadpolovična većina punopravnih članova Skupštine.

Ako verifikacijsko povjerenstvo utvrdi da Skupštini nije nazočna nadpolovićna većina članova, Skupština se odgađa na vrijeme od pola sata, nakon čega pravovaljane odluke donosi nadpolovična većina nazočnih članova Skupštine.

Odluke se donose većinom glasova prisutnih.

Rad Skupštine je javan.

Članak 3.

Odluku o Sazivanju Izborne skupštine donosi Predsjedsjenik ZAKUD-a uz prethodnu suglasnost Upravnog odbora, a održava se svake četiri (4) godine, najkasnije do 01. lipnja.

Obavijest o održavanju Skupštine i Odluka o utvrđivanju kandidacijskog postupka za izbor Tijela  ZAKUD-a, mora biti objavljena najmanje šezdeset (60) dana prije održavanja.

Na osnovu Odluke o utvrđivanju kandidacijskog postupka svaka Udruga, članica ZAKUD-a, može kandidira osobu ovlaštenu za zastupanje Udruge, u sljedeća Tijela ZAKUD-a te, najmanje 15 dana prije održavanja Skupštine, Upravnom odboru ZAKUD-a, mora dostaviti:

 • Za predsjednika ZAKUD-a: biografija, plan rada za mandatno razdoblje, Odluku UO Udruge o kandidaturi, potpisana potvrda o prihvaćanju kandidature i kandidatura potpisana od najmanje 1 /3 članova Skupštine ZAKUD-a
 • Za zamjenika predsjednika biti će izabrana osoba koja je dobila najveći broj glasova u UO ili oposba koja se je kandidirala za predsjednika UO a nije izabrana.
 • Za članove UO i Nadzornog odbora: Odluku UO Udruge o kandidaturi, potpisana potvrda o prihvaćanju kandidature
 • Obrasce za gore navedeno, Udrugama članicama Skupštine će dostaviti UO ZAKUD-a zajedno sa Odlukom o utvrđivanju kandidacijskog postupka
 • Kandidacijske liste će se Udrugama dostaviti najmanje 10 dana prije oržavanja Skupštine.

Svaka Udruga može kandidirati osobu ovlaštenu za zastupanje Udruge za  svako tijelo Tijelo ZAKUD-a.

Ukoliko na Obavijest o održavanju Skupštine i Odluku o utvrđivanju kandidacijskog postupka za izbor Tijela  ZAKUD-a ne pristigne niti jedna kandidaturam UO ZAKUD-a daje prijedlog članova za izbor Tijela ZAKUD-a.

Obavijest o održavaju Skupštine mora sadržavati prijedlog dnevnog reda, mjesto i vrijeme održavanja, te važnije materijale vezano za dnevni red Skupštine.

Članak 4.

Skupštinu otvara i rukovodi njenim radom Predsjednik ZAKUD-a do izbora Radnog predsjedništva Skupštine.

Skupština izabire Radno predsjedništvo na prijedlog Upravnog odbora ZAKUD-a.

Radno predsjedništvo ima tri (3) člana od kojih je jedan Predsjednik radnog predsjedništva.

Osim Radnog predsjedništva Skupština ima sljedeća radna tijela:

 • Verifikacijsku komisiju od tri (3) člana od kojih je jedan Predsjednik Verifikacijske komisije;
 • Izbornu komisiju od tri (3) člana od kojih je jedan Predsjednik Izborne komisije;
 • Ovjerovitelje zapisnika – dva (2) člana
 • Zapisničara. Zapisničar je u pravilu poslovni tajnik ZAKUD-a.

Članak 5.

Rad Skupštine se tonski bilježi. Na osnovi tonskog zapisa Zapisničar izrađuje zapisnik i dokumente Skupštine.

Zapisnik potpisuju Zapisničar, Predsjednik radnog predsjedništva i Predsjednik Izborne komisije te oba ovjerovitelja.

Članak 6.

Predsjednik Verifikacijske komisije podnosi izvješće o broju prisutnih članova Skupštine.

Ako u vrijeme saziva Skupštine nije prisutan kvorum potreban za donošenje pravovaljanih odluka, početak rada Skupštine odgađa se na rok od pola sata (30 minuta), pod uvjetima iz Članka 1.

Članak 7.

Izborna komisija provodi izbore za tijela ZAKUD-a Karlovačke županije.

Predsjednik Izborne komisije predlaže Skupštini kandidate za tijela ZAKUD-a Ka.županije, za koje su prijedlozi, na Upravni odbor ZAKUD-a, pristigli 48 sati prije održavanja Izborne skupštine.

Predsjednik Izborne komisije obavezno čita biografije i plan radan kandidata za predsjednika Udruge.

Članak 8.

Pravo predlaganja kandidata za tijela Skupštine nije moguće neposredno na Izbornoj skupštini.

Članak 9.

Skupština odlučuje tajnim glasovanjem putem glasačkih listića, o izboru Tijela ZAKUD-a:

 • Predsjednika ZAKUD-a;
 • Zamjenika predsjednika ZAKUD-a;
 • Članovima Upravnog odbora ZAKUD-a – 9 članova;
 • Članovima Nadzornog odbora ZAKUD-a – 3 člana

Članak 10.

Izborno povjerenstvo, uručuje članovima Skupštine glasačke listiće, a članovi Skupštine glasuju zaokružuju redni broj ispred:

 • Jednog (1) kandidata – za predsjednika
 • Jednog (1) kandidata – za zamjenika predsjednika
 • Devet (9) kandidata – za članove upravnog odbora
 • Tri (3) kandidata – za članove nadzornog odbora

Izborno povjerenstvo prebrojava glasačke listiće. Kandidati sa najvećim brojem glasova izabrani su u Tijela ZAKUD-a.

Članak 11.

Predsjednik Izbornog povjerenstva objavljuje rezultate izbora.

Rezultati izbora, zaključci, odluke i dokumenti Skupštine pravovaljani su ako za njih glasa nadpolovićna većina prisutnih članova Skupštine s pravom glasa.

Ako dva kandidata dobiju isti broj glasova, a bira se samo jedan, glasovanje se ponavlja.

Članak 12.

Ovaj poslovnik stupa na snagu s danom donošenja.

U Karlovcu, dana 17. ožujka 2016.

 

Komentari su zatvoreni